Venue of Bench'19

2020 BenchCouncil International Symposium on Block Chain (BChain 20)

Qingdao, Shandong, China
Jul 1-2, 2020

Organization


Program Co-Chairs Xueming Si, Fudan University
Jianliang Xu, Hong Kong Baptist University