Venue of Bench'19

2020 BenchCouncil International Symposium on Block Chain (BChain 20)

Qingdao, Shandong, China
June 29-30, 2020

Technical Program Committee


Bin Xiao, Hong Kong Polytechnic University
Faisal Nawab, UC Santa Cruz
Yun Peng, Lenovo
Cheng Xu, Simon Fraser University
Zhe Peng, Hong Kong Baptist University
Yuzhe Tang, Syracuse University
John Yuen, University of Hong Kong
Haibo Hu, Hong Kong Polytechnic University
Demetrios Zeinalipour-Yazti , University of Cyprus
Kuheli Sai, University of Pittsburgh
Yang Cao, Kyoto University
Zijiang James Yang´╝î Professor, Western Michigan University
Chenqing Jin, East China Normal University
Liehuang Zhu, Beijing Institute of Technology
Guangxia Xu, Chongqing Telecommunication University
Debiao He, Wuhan Univeristy
Zhipeng Gao, Beijing Telecommunication University
Qingqi Pei, Xidian University
Jia Zhu, South China Normal University
Jiang Xiao, Huazhong University of Science and Technology
Yongxin Zhu, Shanghai Jiaotong University
Meng Shen, Beijing Institute of Technology
Shaojing Fu, National University of Defense Technology
Hairong Lv, Tshinghua University
Yongjun Zhao, Nanyang Technological University
Sherman S. M. Chow, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong