Venue of Bench'19

2020 BenchCouncil International Symposium on Financial Technology (FinTech 20)

Qingdao, Shandong, China
June 29-30, 2020

Technical Program Committee

HeFei Wang, RENMIN UNIVERSITY of CHINA
Ke Wu, RENMIN UNIVERSITY of CHINA
Yu Luo, Renmin University of China
Yi Huang, The Graduate Institute, Geneva
Yu Luo, Renmin University of China
Ke Song, Renmin University of China
Nan Jing, Shanghai University
Shiyang Huang, The University of Hong Kong
Dun Jia, Renmin University of China
Haoyu Gao, Renmin University of China
Xiaosong Qian, Soochow University