Venue of Bench'19

2020 BenchCouncil International Symposium on Block Chain (BChain 20)

Qingdao, Shandong, China
Nov. 2nd - Nov. 3rd, 2020 (GMT+8)

Organization


Program Co-Chairs Xueming Si, Fudan University
Jianliang Xu, Hong Kong Baptist University
Program Committee Chenqing Jin, East China Normal University
Zhipeng Gao, Beijing University of Posts and Telecommunications
Qingqi Pei, Xidian University
Jiang Xiao, Huazhong University of Science and Technology
Yinxing Xue, University of Science and Technology of China
Yi Liang, Beijing University of Technology
Yajin Zhou, Zhejiang University
Xiubo Liang, Zhejiang University
Yi Sun, ICT, CAS
Lingfeng Bao, Zhejiang University
Bo Jiang, Beihang University
Xuan Ding, Tsinghua University
Maoning Wang, Central University of Finance and Economics
Weide Cai, Beihang University
Bin Xiao, Hong Kong Polytechnic University
Faisal Nawab, UC Santa Cruz
Yun Peng, Lenovo
Cheng Xu, Simon Fraser University
Zhe Peng, Hong Kong Baptist University
Yuzhe Tang, Syracuse University
John Yuen, University of Hong Kong
Haibo Hu, Hong Kong Polytechnic University
Demetrios Zeinalipour-Yazti , University of Cyprus
Kuheli Sai, University of Pittsburgh
Yang Cao, Kyoto University
Zijiang James Yang´╝î Professor, Western Michigan University
Zhiqiang Zuo, Nanjing University
Liehuang Zhu, Beijing Institute of Technology
Guangxia Xu, Chongqing Telecommunication University
Debiao He, Wuhan Univeristy
Jia Zhu, South China Normal University
Yongxin Zhu, Shanghai Jiaotong University
Meng Shen, Beijing Institute of Technology
Shaojing Fu, National University of Defense Technology
Hairong Lv, Tshinghua University
Yongjun Zhao, Nanyang Technological University
Sherman S. M. Chow, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong