Venue of Bench'19

2020 BenchCouncil International Symposium on Chips (Chips 20)

Qingdao, Shandong, China
Oct. 31st - Nov. 1st, 2020 (GMT+8)

Speaker


Guangnan Ni
Academician
Steve Furber
ARMs to Brain
Weiwu Hu
Loongson
Chengyi Zhang
PHYTium
Lixin Zhang
HXGPT
Xun Zhang
Huawei
Leibo Liu
Tsinghua University
Yungang Bao
Institute of Computing Technolog, Chinese of Academy of Sciences
Rui Hou
Institute of Information Technology, Chinese Academy of Sciences
Wanling Gao
Institute of Computing Technolog, Chinese of Academy of Sciences
Feng Wei
Wuhan Literature Information Center, Chinese Academy of Sciences
Dezun Dong
National University of Defense Technology
Hongming Chen
Hangzhou Dianzi University, Vice President of Taolink Technologies
Dan Tang
Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Yemin Dong
Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences
Wei Wu
Institute of Software, Chinese Academy of Sciences
Huaqiang Wang
Wang, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, The First Phase of "One Chip for Life"
Caixia Sun
National University of Defense Technology
Xianyi Zhang
CEO of PerfXLab
Zhanhao Liang
UCTECHIP
Karu Sankaralingam
University of Wisconsin-Madison
Xiaochun Ye
Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Yangjian Ou
Baidu
Guojie Luo
Peking University
Gang Chen
Nanjing Integrated Circuit Design Service Industry Innovation Center
Fan Yang
Fudan University, Outstanding Youth Science Foundation
Cheng Zhuo
Zhejiang University
Hailong Yao
Tsinghua University
Hao Yan
Southeast University
Dongsheng Wang
Tsinghua University
Yufeng Guo
Vice President of PHYTIUM
Yubin Xia
Shanghai Jiao Tong University
Wenhao Wang
Institute of Information Technology, Chinese Academy of Sciences
Jing Ye
Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Fengwei Zhang
South University of Science and Technology of China
Chao Li
Shanghai Jiao Tong University
Hao Long
Huawei
Lei Wang
Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Weiwei Lin
South China University of Technology
Jiangtao Wang
Huawei