Lei Wang

Lei Wang received the Ph.D. degree in computer engineering from University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, in 2016. He is currently a senior engineer with the Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences. His current research interests include datacenter software systems, workload characterization and benchmarking. He was a recipient of the Distinguished Achievement Award of the Chinese Academy of Sciences in 2005.


E-mail: wangle_2011@ict.ac.cn

Education

  • September, 2012 – July, 2016        University of Chinese Academy of Sciences Ph.D. in Computer Science

  • September, 2001 – July, 2006        University of Chinese Academy of Sciences M.S. in Computer Science

  • September, 1994 – July, 1999        Beijing University of Technology B.S. in Applied Mathematics

Work Experience

September, 2011 – up to now Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
No.6 Kexueyuan South Road Zhongguancun, Haidian District Beijing, China
Senior Engineer
September, 2004 - September, 2011 Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
No.6 Kexueyuan South Road Zhongguancun, Haidian District Beijing, China
Assistant Professor
September, 1999 – September, 2004 Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
No.6 Kexueyuan South Road Zhongguancun, Haidian District Beijing, China
Research Assisstant

Publications

1) Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Yuqing Zhu, Qiang Yang, Yongqiang He, Wanling Gao,Zhen Jia, Yingjie Shi, Shujie Zhang, Chen Zheng, Gang Lu, Kent Zhan, Xiaona Li, Bizhu Qiu. Bigdatabench: A big data benchmark suite from internet services. The 20th IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA), February, 2014.

2) Lei Wang, Jianfeng Zhan, Weisong Shi, Liang Yi. In Cloud, Can Scientific Communities Benefit from the Economics of Scale? IEEE Transaction on Parallel and Distributed Systems (TPDS). 23(2): pp.296-303.

3) Lei Wang, Rui Ren, Jianfeng Zhan, Zhen Jia. Characterization and architectural implications of big data workloads. The 2016 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS), April, 2016.

4) Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Fei Tang, Biwei Xie, Chen Zheng, Xu Wen, Xiwen He, Hainan Ye, Rui Ren. Data Motifs: A Lens towards Fully Understanding Big Data and AI Workloads. The 27th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT), November, 2018.

5) Wanling Gao,Jianfeng Zhan, Lei Wang, Chunjie Luo, Zhen Jia, Daoyi Zheng, Chen Zheng, Xiwen He, Hainan Ye, Haibin Wang. Data Motif-based Proxy Benchmarks for Big Data and AI Workloads. The 2018 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC), September, 2018.

6) Chen Zheng, Lei Wang, Lixin Zhang, Hainan Ye, Jianfeng Zhan. XOS: An Application-defined Operating System for Datacenter Computing. The 2018 IEEE International Conference on Big Data (BigData), December, 2018.

7) Zhen Jia, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Chunjie Luo, Wanling Gao,Yi Jin, Rui Han, Lixin Zhang. Understanding big data analytics workloads on modern processors. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), 28(6): 1797-1810.

8) Xinhui Tian, Yuanqing Guo, Jianfeng Zhan, Lei Wang. Towards memory and computation efficient graph processing on spark. The 2017 IEEE International Conference on Big Data (BigData), December, 2017.

9) Rui Ren, Zhen Jia, Lei Wang, Jianfeng Zhan and Tianxu Yi. BDTune: Hierarchical Correlation-based Performance Analysis and Rule-based Diagnosis for Big Data System. The 2016 IEEE International Conference on Big Data (BigData), December, 2016.

10) Zhen Jia, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Rui Han, Sally A. McKee, Qiang Yang, Chunjie Luo, Jingwei Li. Characterizing and subsetting big data workloads. The 2014 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC), September, 2014.

11) Zhen Jia, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang, Chunjie Luo. Characterizing data analysis workloads in data centers. The 2013 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC), September, 2013.

12) Jianfeng Zhan, Lei Wang, Xiaona Li, Weisong Shi, Chuliang Weng, Wenyao Zhang, Xiutao Zang. Cost-Aware Cooperative Resource Provisioning for Heterogeneous Workloads in Data Centers. IEEE Transactions on Computers (TC), 62(11): 2155-2168.

13) Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Lei Wang, Gang Lu, Lixin Zhang, Cheng-Zhong Xu, Ninghui Sun. Cloudrank-d: benchmarking and ranking cloud computing systems for data processing applications. Frontiers of Computer Science (FCS), 6(4): 347-362.

14) Huafeng Xi, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Xuehai Hong, Lei Wang, Lixin Zhang, Ninghui Sun, and Gang Lu. Characterization of real workloads of web search engines. The 2011 IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC), September, 2011.