Skip navigation

BenchCouncil: International Open Benchmark Council

 

Open-source Projects


Cymbalo: a distributed graph processing framework for machine learning algorithms


XOS: An Application-Defined Operating System for Datacenter ComputingWhite Papers


AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite. [PDF]

Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, and Hainan Ye. Technical Report, 2019

AIBench: Towards Scalable and Comprehensive Datacenter AI Benchmarking. [PDF]

Wanling Gao, Chunjie Luo, Lei Wang, Xingwang Xiong, Jianan Chen, Tianshu Hao, Zihan Jiang, Fanda Fan, Mengjia Du, Yunyou Huang, Fan Zhang, Xu Wen, Chen Zheng, Xiwen He, Jiahui Dai, Hainan Ye, Zheng Cao, Zhen Jia, Kent Zhan, Haoning Tang, Daoyi Zheng, Biwei Xie, Wei Li, Xiaoyu Wang, and Jianfeng Zhan. 2018 BenchCouncil International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing (Bench18)

HPC AI500: A Benchmark Suite for HPC AI Systems. [PDF]

Zihan Jiang, Wanling Gao, Lei Wang, Xingwang Xiong, Yuchen Zhang, Xu Wen, Chunjie Luo, Hainan Ye, Xiaoyi Lu, Yunquan Zhang, Shengzhong Feng, Kenli Li, Weijia Xu, and Jianfeng Zhan. 2018 BenchCouncil International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing (Bench18)

AIoTBench: Towards Comprehensive Benchmarking Mobile and Embedded device Intelligence. [PDF]

Chunjie Luo, Fan Zhang, Cheng Huang, Xingwang Xiong, Jianan Chen, Lei Wang, Wanling Gao, Hainan Ye, Tong Wu, Runsong Zhou, and Jianfeng Zhan. 2018 BenchCouncil International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing (Bench18)

Edge AIBench: Towards Comprehensive End-to-end Edge Computing Benchmarking. [PDF]

Tianshu Hao, Yunyou Huang, Xu Wen, Wanling Gao, Fan Zhang, Chen Zheng, Lei Wang, Hainan Ye, Kai Hwang, Zujie Ren, and Jianfeng Zhan. 2018 BenchCouncil International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing (Bench18)

Landscape of Big Medical Data: A Pragmatic Survey on Prioritized Tasks. PDF

Zhang, Z., Gao, W., Zhang, F., Huang, Y., Dai, S., Fan, F., ... & Du, J. (2019). IEEE Access.


If you want to add a link to your open-source benchmark projects, please contact benchcouncil@gmail.com