PUBLICATIONS

For Citations

If you need a citation for Edge AIBench, please cite the following papers related with your work:

Edge AIBench: Towards Comprehensive End-to-end Edge Computing Benchmarking. [PDF]

Tianshu Hao, Yunyou Huang, Xu Wen, Wanling Gao, Fan Zhang, Chen Zheng, Lei Wang, Hainan Ye, Kai Hwang, Zujie Ren, and Jianfeng Zhan. 2018 BenchCouncil International Symposium on Benchmarking, Measuring and Optimizing (Bench18)